Toelating

De school kent een toelatingsprocedure voor nieuwe leerlingen.

Voor toelating in klas 1:

De NOS Scholengemeenschap plaatst leerlingen op basis van advies en uitslag van de cito- en (Surinaamse) glo-toets. In zijn algemeenheid gelden hiervoor de volgende criteria als uitgangspunten:

Eerste klas havo/vwo

 • Advies: vwo, havo/vwo of havo / advies: mulo
 • Testuitslag: cito-score van minimaal 540
 • Bovendien: vanaf groep 3 niet gedoubleerd

Eerste klas vmbo-tl

 • Advies: vmbo-tl of vmbo-tl/havo of havo / advies: mulo
 • Testuitslag: cito-score van 530 tot 540
 • Bovendien: vanaf groep 3 hooguit éénmaal gedoubleerd

De procedure:

Voor aanmelding en toelating dienen de volgende stukken overlegd te worden:

 • Een door de ouders volledig ingevuld inschrijfformulier
 • Het advies van de basisschool
 • De uitslag van de test (cito of (Surinaamse) glo-toets)
 • Een door de groepsleerkracht of directeur ingevuld onderwijskundig rapport of inlichtingenformulier
 • Relevante onderzoeksrapporten m.b.t. leer- en/of gedragsproblemen
 • Kopie paspoort
 • 2 pasfoto’s

Elke leerling wordt door de directeur en de onderwijskundige adviseur besproken. Daarnaast is er eventueel een aanvullend gesprek met de ouders en het kind. In ieder geval indien een testuitslag ontbreekt of indien aan één van de criteria niet wordt voldaan.
De directeur en de onderwijskundige adviseur beslissen over plaatsing van de leerling.
In uitzonderlijke situaties kan van de genoemde criteria worden afgeweken.

Aanmelding vanaf klas 2

Na aanmelding van leerlingen die in klas 2 of hoger instromen wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek, waarbij leerlingen en hun ouders aanwezig zijn. Doelen van deze intake:

 • Kennismaking
 • Nagaan of de keuze voor de NOS Scholengemeenschap het meest geschikt is.
 • Beoordeling of de leerling aan de formele toelatingscriteria voldoet.

Studieboeken

Om de lessen te kunnen volgen moeten de leerlingen over boeken en leermiddelen beschikken. De op deze school gehanteerde studieboeken kunnen onderverdeeld worden in werkboeken (eigendom leerling) en tekstboeken (eigendom school).
De tekstboeken kunnen via het boekenfonds van de school worden gehuurd. Aan het einde van het schooljaar moeten de tekstboeken weer in goede staat worden ingeleverd. Voor eventuele beschadigingen zal moeten worden betaald.
Woordenboeken, Bosatlas (vanaf 53e druk), de Binas(laatste druk) en rekenmachine (TI 84 plus vanaf 3 H/Vbovenbouw) dient zelf te worden aangeschaft.

Profielen

Vanaf het vierde leerjaar (de bovenbouw) kan je een een keuze maken uit één van de vier profielen:

 • Natuur en Techniek
 • Natuur en Gezondheid
 • Economie en Maatschappij
 • Cultuur en Maatschappij

Een profiel is een combinatie van vakken die aansluit op de vervolgopleiding die je wilt gaan doen. Elk profiel heeft een gemeenschappelijk deel, dat voor alle profielen gelijk is. Daarnaast is er een profieldeel dat elk van de profielen kenmerkt. Tenslotte is er een vrij deel.

Deze ruimte kun je gebruiken om vakken te volgen uit een ander profieldeel. Zo vergroot je jouw mogelijkheden om door te stromen naar het hoger en wetenschappelijk onderwijs.

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze studenten havo/vwo tijdens hun middelbare schoolperiode vaardigheden aangeboden krijgen en ontwikkelen waarmee ze, voldoende toegerust, het hoger en wetenschappelijk onderwijs kunnen instromen.

Als Scholengemeenschap leggen we daarom, d.m.v. opdrachten aan de leerlingen , in onze tweede fase de nadruk op  sociale e/o studievaardigheden als: samenwerken, verantwoordelijkheid nemen, plannen, onderzoek doen, presenteren, enz.

De opdrachten komen uit de lesstof, de praktijk en de maatschappij.

In de leerjaren 4 havo en 5 vwo ben je daarnaast ook bezig met de voorbereiding op het examenjaar. Dat gebeurt bij ons op school doordat je (onder begeleiding van de diverse vakdocenten) een aanvang maakt met je fictiedossiers Nederlands en moderne vreemde talen, je profielwerkstuk alsook de vakopdrachten/werkstukken voor de mondelinge en schriftelijke examens.

Examenjaar

Het examenjaar voor VMBO is het 4e leerjaar, het 5e leerjaar voor HAVO en het 6e leerjaar voor VWO. In de maanden april en mei starten de Staatsexamens. Voor alle informatie betreffende de staatsexamens van Nederland kun je terecht op ib-groep.nl of op duo.nl.

Lestijden

1e uur07.45 – 08.30
2e uur08.30 – 09.15
3e uur09.15 – 10.00
1e pauze10.00 – 10.30
4e uur10.30 – 11.15
5e uur11.15 – 12.00
6e uur12.00 – 12.45
2e pauze12.45 – 13.00
7e uur13.00 – 13.45
8e uur13.45 – 14.30

Schooltijden

Op schooldagen  is de school vanaf 7.30 uur geopend. Het gebouw sluit voor leerlingen om 15.00 uur.
Een schooldag bestaat bij ons uit 6 of 8 lesuren van 45 minuten. Wij hebben ervoor gekozen om de meeste vakken aan te bieden in blokuren van 90 minuten dat wil zeggen dat je twee lesuren achter elkaar hetzelfde vak krijgt. Dit doen we omdat met opstarten, spullen uit de tas halen e.d vaak al kostbare tijd verloren gaat. De ervaring leert ons dat blokuren de docent en leerlingen meer voordeel (leerrendement) oplevert.

Vijf minuten vóór het begin van een les gaat de bel, zodat je naar het lokaal kunt gaan en je schoolspullen klaar kunt leggen. Na de tweede bel gaat de deur dicht. Ben je (nog) niet aanwezig, dan ben je te laat en meld je je bij de administratie aan. Aan het einde van alle overige lesuren gaat er ook een bel. Deze bel geeft tevens de start van het volgende lesuur aan. De leraren worden geacht zo snel mogelijk van klas te wisselen.
De lessen van de school worden gegeven van maandag tot en met vrijdag.
De leerlingen van zowel de onderbouw alsook de bovenbouw mogen tijdens de schooluren het schoolterrein niet verlaten, ook al hebben zij een vrij lesuur, tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de directie.

Huisregels

In het kader van onze missie en deze gouden regels hebben wij voor alle leerjaren sociale vorming geïntroduceerd. Op deze manier wil de school niet alleen maar leerlingen afleveren met goede cijfers, maar ook leerlingen die sociaal maatschappelijk bewust zijn van hun verantwoordelijkheden. Zie ook het leerlingenregelement.

De vijf gouden NOS regels

 1. We respecteren elkaar; dus vooral NIET pesten!!!
 2. We houden onze school veilig en netjes, we vernielen en beschadigen daarom ook niet het meubilair en/of het gebouw
 3. We helpen elkaar
 4. We zijn actief in de les
 5. We zorgen er samen voor dat onze school een prettige leeromgeving is